Liên hệ

Phân tích clo trực tuyến trong hydrocacbon hoặc nước Clora Online cung cấp phân tích clo mà không có khí tiêu hao hoặc quy trình nhiệt độ cao và cung cấp dữ liệu thời gian thực với dải động từ 0,2 đến 3.000 ppm wt%. Thời gian đo thường là 5 phút; tuy nhiên, dữ ...

Liên hệ

Clora 2XP tuân thủ các phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn ASTM D7536 và D4929-C và lý tưởng để thử nghiệm liên quan đến ngộ độc chất xúc tác trong các lò cải tiến, hoặc cho các vị trí có crackers xúc tác chất lỏng và hydrocrack. Nó mang lại độ chính xác gấp đôi ...

Mô tả danh mục: