Liên hệ

Cột sắc ký Ion (IC) phù hợp với nhiều loại cột khác nhau được phân phối độc quyền bởi DAT HIEN, có kích thước khác nhau; vật liệu bằng thép hoặc PEEK

Liên hệ

Thiết Bị Sắc Ký Ion (IC) phân tích các anion,cation, axit hữu cơ và đường trong nước và các loại thực phẩm khác nhau. Đối với các chỉ tiêu trên, sắc ký ion (IC) là giải pháp tốt hơn. Tại sao? IC có thể tách nhiều ion và phát hiện chúng bằng đầu dò độ ...

Mô tả danh mục: