Mô tả danh mục:

Các giải pháp PHÂN TÍCH, ĐO CÁC CHỈ TIÊU trong lĩnh vực: XĂNG (Gasoline) – DẦU (Diezel, DO) – DẦU BIẾN THẾ KHÍ HÓA LỎNG LPG – KHÍ TỰ NHIÊN HÓA LỎNG (LNG) DẦU FO (Fuel Oil) NHỚT (Lubricant) – MỠ BÔI TRƠN (Grease)

A.THIẾT BỊ PHÂN TÍCH ĐÁP ỨNG theo QCVN1:2015/BKHCN

1. Thiết bị đo chỉ tiêu kỹ thuật của XĂNG E10 (Ethanol 10%) theo QCVN1:2015/BKHCN

https://d-h.com.vn/thiet-bi-do-chi-tieu-ky-thuat-cua-xang-e10-ethanol-10-theo-qcvn12015-bkhcn.html

2. Thiết bị đo chỉ tiêu kỹ thuật của XĂNG E5 (Ethanol 5%) theo QCVN1:2015/BKHCN

https://d-h.com.vn/thiet-bi-do-chi-tieu-ky-thuat-cua-xang-e10-ethanol-10-theo-qcvn12015-bkhcn.html

3. Thiết bị đo chỉ tiêu kỹ thuật của XĂNG KHÔNG CHÌ theo QCVN1:2015/BKHCN

https://d-h.com.vn/thiet-bi-do-chi-tieu-ky-thuat-cua-xang-e10-ethanol-10-theo-qcvn12015-bkhcn.html

4. Thiết bị đo chỉ tiêu kỹ thuật của điêzen (dầu DO) theo QCVN1:2015/BKHCN và TCVN 5689:2018

https://d-h.com.vn/thiet-bi-do-chi-tieu-ky-thuat-cua-nhien-lieu-diezen-va-nhien-lieu-diezen-b5-theo-qcvn12015-bkhcn.html

5. Thiết bị đo chỉ tiêu kỹ thuật của nhiên liệu Diezen B5 theo QCVN1:2015/BKHCN

https://d-h.com.vn/thiet-bi-do-chi-tieu-ky-thuat-cua-nhien-lieu-diezen-va-nhien-lieu-diezen-b5-theo-qcvn12015-bkhcn.html

6. Thiết bị đo chỉ tiêu kỹ thuật của Etanol nhiên liệu biến tính theo QCVN1:2015/BKHCN

https://d-h.com.vn/thiet-bi-do-chi-tieu-ky-thuat-cua-etanol-nhien-lieu-theo-qcvn12015-bkhcn.html

7. Thiết bị đo chỉ tiêu kỹ thuật của Etanol nhiên liệu không biến tính theo QCVN1:2015/BKHCN

https://d-h.com.vn/thiet-bi-do-chi-tieu-ky-thuat-cua-etanol-nhien-lieu-theo-qcvn12015-bkhcn.html

8. Thiết bị đo chỉ tiêu kỹ thuật của Nhiên liệu điêzen sinh học gốc theo QCVN1:2015/BKHCN

https://d-h.com.vn/thiet-bi-do-chi-tieu-ky-thuat-cua-nhien-lieu-diezen-sinh-hoc-goc-theo-qcvn12015-bkhcn.html

9. Thiết bị đo chỉ tiêu kỹ thuật của Phụ gia theo QCVN1:2015/BKHCN

https://d-h.com.vn/2731.html

B.THIẾT BỊ ĐO KHÍ HÓA LỎNG LPG THEO QCVN 8:2019/BKHCN

1. Thiết bị đo KHÍ HÓA LỎNG LPG  dân dụng – công nghiệp theo QCVN 8:2019/BKHCN

https://d-h.com.vn/thiet-bi-do-khi-hoa-long-lpg-dan-dung-cong-nghiep-theo-qcvn-82019-bkhcn.html

2. Thiết bị đo KHÍ HÓA LỎNG LPG  phương tiện giao thông theo QCVN 8:2019/BKHCN

https://d-h.com.vn/thiet-bi-do-khi-hoa-long-lpg-phuong-tien-giao-thong-theo-qcvn-82019-bkhcn.html

C. THIẾT BỊ PHÂN TÍCH DẦU NHỜN, NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG (JET A1), LPG, LNG

1. Thiết bị đo Dầu nhờn động cơ đốt trong theo QCVN14:2018/BKHCN

https://d-h.com.vn/thiet-bi-do-dau-nhon-dong-co-dot-trong-theo-qcvn142018-bkhcn.html

2. Thiết bị đo Nhiên liệu đốt lò (FO) theo TCVN 6239:2019