Liên hệ

Máy Sắc Ký Khí  Đáp ứng theo tiêu chuẩn ASTM D5580 (TCVN 3166) và ASTM D4815 (TCVN 7332) trong xăng không chì và xăng E5 Thiết bị sắc ký khí được thiết kế thích hợp cho phân tích hàm lượng: Benzene, Toluene, Ethylbenzene, p/m Xylene, o-Xylene, các hợp chất thơm C9, tổng các hợp chất ...

Mô tả danh mục: