Liên hệ

Than là một trong những nhiên liệu hóa thạch quan trọng nhất. Năm 2012, sản lượng than đá toàn cầu đạt khoảng 6,6 tỷ tấn. Một lượng lớn than đá trên toàn thế giới được khai thác ở Trung Quốc, Mỹ, Nga và Ấn Độ. So với số lượng lớn than khai thác, khối lượng ...

Liên hệ

Viên chuẩn nhiệt lượng / nhiệt trị ( Benzoic Acid ) cho bom nhiệt lượng cho hãng PARR , LECO ,VIÊN THỬ NHIỆT TRỊ hiệu chuẩn giá trị nhiệt chảy

Liên hệ

Than tuyệt đối cũng yêu cầu xác định hàm lượng cacbon (C), hydro (H), nitơ (N), lưu huỳnh (S), tro và oxy (O). Theo tiêu chuẩn ISO 17247 hàm lượng oxy của mẫu than không đo trực tiếp. Máy xác định C, H, N, S Chỉ chấp nhận khối lượng mẫu rất nhỏ tối đa ...

Mô tả danh mục: