Vật Tư Tiêu Hao Máy ELTRA

  • Ống đựng mẫu graphite
  • Điện cực
  • Ống đốt mẫu
  • Chất trợ cháy
  • Bột oxid đồng – Copper Wires Fine Wires Reduced 
  • Len thạch anh,
  • Anhydrone (chất khử ẩm)
  • Chất khử CO2, SO3, halogen…