syringe 0.5uL

Phụ kiện sắc ký 

  • Syringe 0.5uL
  • Cột sắc kí lỏng & Cột sắc kí khí.
  • Kim tiêm tự động & bằng tay từ 2µl đến 2.000ml
  • Septa, septum, tubing, liner.
  • Lọ đựng mẫu cho autosampler, nắp & bộ đóng nút chai.
  • Đầu lọc cho ống tiêm (Syringe filter).
  • Cột & bộ lọc SPE