Phụ kiện GC Agilent

Chuyên cung cấp các loại phụ kiện agilent sắc ký lỏng (HPLC), sắc ký khí (GC) : 

  • Cột GC và các phụ kiện
  • Cột LC và các phụ kiện
  • Các phụ kiện cho GCMS, LCMS, UV-Vis, CE, ICP-MS
  • Các loại cột chiết SPE 
  • Đèn cathode cho AAS, đèn PID
  • Đèn Deuterium-Xenon-Mecury-Tungsten