PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG ETHANOL TRONG XĂNG

Thiết bị phân tích hàm lượng ethanol trong xăng InfraCal ATR-E cho phép phân tích nhanh, chính xác hàm lượng ethanol tương đương với tiêu chuẩn ASTM D4815