Bộ Test Nhanh Trong Dầu – Oil Test Case

Bộ test nhanh Trong Dầu TRIBOMAR –Oil Test Case chuyên dùng để kiểm tra nhanh & tiết kiệm các chỉ tiêu quang trọng trong nhiên liệu, dầu bôi trơn

  • Phát hiện độ ăn mòn và mài mòn sắt
  • Nước trong dầu
  • Độ kiềm / TBN
  • Tỉ trọng
  • Độ nhớt
  • Độ sạch của nước
  • Tính ổn định/tương thích
  • Không hòa tan
  • Điểm đông đặc
  • Kiểm tra điểm chớp cháy